Změna rezervovaného příkonu

Rezervovaným příkonem se na hladině nízkého napětí (NN) rozumí hodnota elektrického příkonu, sjednaná se společností PREdistribuce, a. s., pro dané odběrné místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením. V případě hladiny vysokého (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) se jedná o hodnotu průměrného čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou při odběru nelze překročit. Překročení rezervovaného příkonu v odběrném místě může ohrozit spolehlivost distribuce elektřiny i pro další zákazníky (na hladině VN a VVN jsou za překročení udělovány sankce). Pokud tedy stávající rezervovaný příkon již nevyhovuje vašim potřebám, požádejte o jeho navýšení.

Jak změnit rezervovaný příkon?

 • Vyplňte Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a. s., na hladině NN (248 kB), ve které vyberte možnost Zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.
 • Vyplněný formulář odevzdejte nebo zašlete na Zákaznické centrum PRE.
 • Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se na základě přenosové kapacity rozvodného zařízení:
  1. V dané lokalitě již existuje rozvodné zařízení s dostatečnou přenosovou kapacitou a není třeba nic budovat
   • Do 30 dní vám zašleme Smlouvu o připojení.
    Ve Smlouvě o připojení je uveden váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Zaslaná Smlouva o připojení k distribuční síti je platná 12 měsíců.
   • V případě změny jističe do 25 A nebo změny související s přípravou teplé užitkové vody o příkonu do 6 kW, vám při návštěvě Zákaznického centra PRE vydáme písemné vyjádření s předpisem platby podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu ihned.
  2. V dané lokalitě je třeba rozšířit nebo vybudovat nové rozvodné zařízení
   • Do 30 dnů vám zašleme Podmínky připojení nebo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.
    Podmínky připojení se stanovují v případě většího rozsahu nově budovaného zařízení PREdistribuce. V případě návrhu smlouvy je ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, návrh termínů připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 90 dní.
   • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu, zašlete nám je zpět a uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě.
   • Po realizaci stavby, nejpozději do 90 dnů, obdržíte Smlouvu o připojení s předepsaným zbývajícím podílem za připojení a zajištění příkonu, s revizí naší části připojení a další nutné podklady. Poplatky za příkon stanovuje vyhl. č. 16/2016 Sb.
 • Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost vašeho odběrného místa. Technik vám pro nás vystaví (na originálním formuláři) Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (68 kB). Tyto podklady jsou platné 3 měsíce.
 • Navštivte Zákaznické centrum PRE, kde s vámi uzavřeme následné smlouvy.

Měli byste vědět

 • Při žádosti o snížení rezervovaného příkonu se postupuje dle vyhlášky č. 16/ 2016 Sb.
 • V případě ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy.
 • Jestliže smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebyla pro odběrné elektrické zařízení uzavřena do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.
 • Vyplňte formulář Podklad k uzavření smlouvy (246 kB) a spolu s níže uvedenými doklady zašlete poštou na oddělení Přístup k síti.
  • Platná revizní zpráva na VN část technologického zařízení, které je připojeno na distribuční soustavu (stačí kopie, ale zpráva nesmí být starší 5 let).
  • Pokud zařízení připojované k distribuční soustavě obsahuje zdroj elektřiny, je potřeba přiložit také vyplněný Dotazník o připojení náhradního zdroje elektřiny  (118 kB).
 • Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se na základě přenosové kapacity rozvodného zařízení:
  1. V dané lokalitě již existuje rozvodné zařízení s dostatečnou přenosovou kapacitou a není třeba nic budovat
   • Do 60 dnů zašleme Vyjádření PREdistribuce, a. s. a návrh Smlouvy o připojení.
    Ve Smlouvě o připojení bude uveden váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Po uhrazení vašeho předepsaného podílu upravíme hodnotu rezervovaného příkonu na požadovanou výši.
  2. V dané lokalitě je třeba rozšířit nebo vybudovat nové rozvodné zařízení
   • Do 60 dnů vám zašleme Podmínky připojení nebo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.
    Podmínky připojení se stanovují v případě většího rozsahu nově budovaného zařízení PREdistribuce. V případě návrhu smlouvy je ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, návrh termínů připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 90 dní.
   • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu a zašlete nám je zpět, uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě. Celková částka podílu na oprávněných nákladech musí být uhrazena nejpozději po realizaci stavby.
 • Před uvedením zařízení do provozu se obraťte na oddělení Přístup k síti. Po předložení platné revizní zprávy na VN část technologického zařízení tu s vámi uzavřeme Smlouvu o připojení.

Měli byste vědět

 • V případě ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy.
 • Jestliže smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebyla pro odběrné elektrické zařízení uzavřena do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.
 • V případě nejasností ohledně navýšení příkonu nebo Smlouvy o připojení nás kontaktujte na oddělení Přístup k síti.