Připojení výrobny k distribuční soustavě

Připojit výrobnu elektřiny k distribuční soustavě na území hl. města Prahy a Roztok je možné pouze na základě souhlasu PREdistribuce, a. s.

Připojení a následný provoz výrobny se řídí platnou legislativou v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS).

Jak připojit výrobnu elektřiny k distribuční soustavě?

 • Nejprve vyplňte Žádost o připojení výrobny k distribuční síti PREdistribuce, a. s. (62,6 kB) včetně požadovaných příloh (situační plánek, u fotovoltaické výrobny také kopie katalogových listů střídačů). Vše zašlete na e-mail info@predistribuce.cz, nebo poštou na adresu:

  PREdistribuce, a. s.
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10
  • Žádost se podává za každé odběrné místo zvlášť.
   Na hladině VN a VVN je nutné doložit revizní zprávu VN části v majetku žadatele.
   Neobsahuje-li žádost všechny stanovené náležitosti, požádáme vás o doplnění.
 • Vaši žádost dále posoudíme s ohledem na:
  • místo a způsob požadovaného připojení,
  • velikost požadovaného rezervovaného příkonu či výkonu výrobny,
  • spolehlivost dodávky elektřiny,
  • charakter zpětného působení zařízení na distribuční soustavu.
 • Posoudíme uvedená kritéria a vyhotovíme návrh Smlouvy o připojení, který vám zašleme k podpisu. Zároveň vás vyzveme, abyste předložili tyto dokumenty:
  • Technická zpráva o připravenosti výrobny ke zprovoznění
  • Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN  (68 kB), potvrzený revizním technikem. 
  • Jednopólové schéma zapojení výrobny
  • Protokol nastavení parametrů ochran
 • Podklad pro uzavření smlouvy na hladině VN a VVN nahrazuje platná revizní zpráva o elektrické instalaci dle požadavků projektové dokumentace.
  Pokud zařízení nelze připojit k distribuční soustavě, písemně vás vyrozumíme a uvedeme konkrétní důvody zamítnutí vaší žádosti.
 • Před prvním uvedením výrobny do provozu nám předejte výše uvedené podklady a revize a my zpracujeme Protokol o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou PDS (332 kB). 

Upozorňujeme, že tento postup má pouze informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a platné znění PPDS.