Připojení výrobny k distribuční soustavě

Připojit výrobnu elektřiny k distribuční soustavě na území hl. města Prahy a Roztok je možné pouze na základě souhlasu PREdistribuce, a. s.

Připojení a následný provoz výrobny se řídí platnou legislativou v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) a Nařízením komise (EU) 2016/631 (RfG).

Jak připojit výrobnu elektřiny k distribuční soustavě?

 • Nejprve vyplňte Žádost o připojení výrobny k distribuční síti PREdistribuce, a. s. (63 kB) včetně požadovaných příloh (situační plánek, u fotovoltaické výrobny také kopie katalogových listů střídačů). Vše zašlete na e-mail info@predistribuce.cz, nebo poštou na adresu:

  PREdistribuce, a. s.
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10
  • Žádost se podává za každé odběrné místo zvlášť.
  • Na hladině VN a VVN je nutné doložit revizní zprávu VN části v majetku žadatele.
  • Neobsahuje-li žádost všechny stanovené náležitosti, požádáme vás o doplnění.
 • Vaši žádost dále posoudíme s ohledem na:
  • místo a způsob požadovaného připojení,
  • velikost požadovaného rezervovaného příkonu či výkonu výrobny,
  • spolehlivost dodávky elektřiny,
  • charakter zpětného působení zařízení na distribuční soustavu.
 • Posoudíme uvedená kritéria a vyhotovíme návrh Smlouvy o připojení, který vám zašleme k podpisu. Zároveň vás vyzveme, abyste předložili tyto dokumenty:
  • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobnou a bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti provozovatele distribuční soustavy
  • Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN  (68 kB) - potvrzený revizním technikem. Pro hladinu VN a VVN pouze platná revizní zpráva. 
  • Jednopólové schéma zapojení výrobny
  • Protokol nastavení parametrů ochran
  • Protokoly o úředním ověření MTP/MTN (jsou-li vyžadovány)
  • Místní provozní předpisy pro výrobny nad 100 kW
 • Doklady pro připojení výrobního modulu (VM) k distribuční soustavě v rámci procesu ověřování souladu s čl. 41 odst. 3 Nařízení komise (EU) 2016/631 (RfG)
  • harmonogram poskytnutí systémových údajů, jež jsou pro provedení studií potřebné - pokud jejich provedení bylo v rámci stanovení podmínek pro připojení VM požadováno PDS (netýká se VM typu A1)
  • studie provedené vlastníkem výrobny elektřiny k prokázání očekávaného chování v ustáleném stavu a dynamického chování - pokud jejich provedení bylo v rámci stanovení podmínek pro připojení VM požadováno PDS (netýká se VM typu A1)
  • certifikáty zařízení, které vydal certifikátor akreditovaný subjektem dle (ES) č. 765/2008 pro příslušnou kategorii VM
  • Dokument výrobního modulu potvrzující soulad s požadavky RfG - Dokument výrobního modulu A1 (24 kB) nebo Dokument výrobního modulu A2 (28 kB).

  Způsoby ověření parametrů:

 • Před prvním uvedením výrobny do provozu nám předejte výše uvedené podklady a revize a my zpracujeme Provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě (32 kB).

Upozorňujeme, že tento postup má pouze informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a platné znění PPDS.

V souladu s Nařízením komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „RfG“), hlava IV, kapitola 1, článek 41, bod 4, zveřejňujeme Rozdělení odpovědností mezi vlastníka výrobny elektřiny a provozovatele soustavy při zkouškách, simulacích a sledování souladu (24 kB).