Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavíráte, pokud chcete se společností PREdistribuce, a. s. sjednat pouze distribuční služby.

Uzavřením této smlouvy se provozovatel distribuční soustavy zavazuje:

  • zákazníkovi, výrobci elektřiny, nebo obchodníkovi s elektřinou pro dodávku elektřiny zákazníkovi nebo výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě
    na hladině nízkého napětí,
  • nebo provozovateli distribuční soustavy (nepřipojené přímo k přenosové soustavě)

zajišťovat službu distribuční soustavy.

Zákazník, výrobce elektřiny, obchodník s elektřinou nebo provozovatel distribuční soustavy
se zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy.

Smlouva musí obsahovat:

  • termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy,
  • hodnotu rezervovaného příkonu nebo výkonu sjednanou ve smlouvě o připojení,
  • způsob měření elektřiny a jejího průběhu,
  • výčet odběrných nebo předávacích míst,
  • případně opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze.

Cena za distribuci elektřiny je regulovaná a je stanovena Cenovým rozhodnutím ERÚ.

Smlouvu o dodávce elektřiny je pak nutné sjednat s vybraným dodavatelem samostatně.

Jak uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy?