Rozvoj distribuční sítě

PREdistribuce, a. s., v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji distribuční soustavy (dále DS) pro období 2019 – 2023 (177 kB).

Informace o předpokládaném rozvoji DS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných rekonstrukcích transformoven 110/22 kV a vedeních 110 kV v zásobovacím území PREdistribuce, a. s., v horizontu pěti let. Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji DS PREdistribuce, a. s., mají pouze informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje DS. PREdistribuce, a. s., upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu a nových požadavků na trhu s elektrickou energií. Informace o předpokládaném rozvoji DS budou v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování distribuční soustavy aktualizovány jednou ročně.

Rozvojový záměr

Instalace dálkového ovládání a monitoringu do distribučních trafostanic VN/NN v rámci modernizace – od roku 2019.

Přehled realizovaných a plánovaných akcí 2019 - 2023

Transformovny VVN/VN

Rekonstrukce transformoven VVN/VN Předpokládaný rok realizace
TR 110/22 kV Pražačka 2017 - 2020
TR 110/22 kV Jih 2020 - 2021
TR 110/22 kV Holešovice 2023 - 2024
TR 110/22 kV Střed 2021 - 2022

Nové transformovny VVN/VN Předpokládaný rok realizace
TR 110/22 kV Zahradní město 2020
TR 110/22 kV Slivenec 2020 - 2021
TR 110/22 kV Písnice 2021 - 2022

Venkovní a kabelová vedení VVN

Rekonstrukce vedení VVN Předpokládaný rok realizace
Kb Praha sever - Holešovice 2022 - 2023

Nová vedení VVN Předpokládaný rok realizace
Vd Chodov - Uhříněves (2 x 110 kV) 2022 - 2023
Vd Malešice - Běchovice (2 x 110 kV) 2022
Vd+Kb Uhříněves - Běchovice 2022
Kb Praha jih - Zahradní město 2020
Kb Malešice - Zahradní město 2020