Fotovoltaika a jiné zdroje

Jste již výrobcem elektrické energie a chcete připojit svůj zdroj do distribuční soustavy?

Zajímají vás současné trendy z oblasti obnovitelných zdrojů?

  • Základní informace o nejčastějších typech elektráren, si můžete přečíst níže.
  • Podrobnější informace najdete na stránkách Energetického poradce PRE.
Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je soubor vzájemně propojených fotovoltaických panelů, střídačů (invertorů), jistících prvků a podpůrných konstrukcí.

  • Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Fotovoltaické články převádějí sluneční záření přímo na elektrický proud.
Kogenerační elektrárna

Kogenerační jednotky (kogenerace) jsou technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se o spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému.

Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu (v němž je jednotka umístěna), nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerace umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.

Vodní elektrárna

Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie (technologický celek), která přeměňuje potenciální energii vody na elektrickou energii.

Jakým způsobem lze připojit elektrárnu k síti?

Z hlediska připojení elektrárny k distribuční síti je možné rozlišit tři způsoby. Každý z nich má svá specifika. Proto je nutné ještě před montáží (již ve stadiu žádosti) určit, o jaký způsob připojení půjde.

    • Připojení do rozvodů v objektu - většina produkce je spotřebována přímo v objektu a případné přebytky jsou prodávány distribuční společnosti.
    • Přímé připojení do sítě - veškerá vyrobená elektrická energie je dodávána do distribuční sítě.
    • Připojení v ostrovním provozu - výrobna je zcela oddělená od distribuční sítě, veškerá výroba se spotřebovává přímo v objektu.

Připojování výroben se řídí Pravidly provozování distribučních soustav.

Podmínky a provoz každé výrobny se řídí legislativními předpisy.