Legislativní předpisy

PREdistribuce, a. s., jakožto držitel licence na distribuci elektřiny, se řídí legislativou vycházející z energetického zákona (č. 458/2000 Sb.), vybranými vyhláškami pro oblast energetiky vydanými Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a vyhláškami Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Přehled vyhlášek upřesňujících provádění některých ustanovení energetického zákona v elektroenergetice:

 • Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu
 • Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
 • Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
 • Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 540/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
 • Vyhláška č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou
Pravidla provozování distribuční soustavy

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k distribuční soustavě PREdistribuce, a. s., a pro její užívání. Nemusíte dohledávat informace v různých dokumentech, ale najdete zde vše na jednom místě.

Dokumenty PPDS ke stažení:

Standardy

Standardy dodávek elektřiny a dalších služeb v elektroenergetice stanovuje vyhláška č. 540/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (1,4 MB).

Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb se člení na standardy přenosu nebo distribuce elektřiny (uvedené v § 5 až 18), kterou jsou závazné pro provozovatele distribuční soustavy, a standardy dodávek (uvedené v § 19 a 20), které jsou závazné pro dodavatele elektřiny (obchodníka).

PREdistribuce, a.s., zodpovídá za dodržování těchto standardů:

 • § 5 Standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny
 • § 6 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
 • § 7 Standard výměny poškozené pojistky
 • § 8 Standard kvality napětí
 • § 9 Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí
 • § 10 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí
 • § 11 Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě
 • § 12 Standard umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny
 • § 13 Standard ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny
 • § 14 Standard ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
 • § 15 Standard výměny měřícího zařízení a vyrovnání plateb
 • § 16 Standard předávání údajů o měření
 • § 17 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny
 • § 18 Standard dodržení termínu schůzky se zákazníkem

Při nedodržení standardů je možné zažádat o náhradu škody na formuláři, který je přílohou vyhlášky (58 kB).

Souhrnné zprávy PREdistribuce, a.s. ke stažení:

Podmínky distribuce elektřiny

Podmínky distribuce elektřiny  (183 kB) - platné od 25. 5. 2018, upravují obchodní a technické podmínky zajištění distribuce a systémových služeb společnosti PREdistribuce, a. s.