Připojení výrobny k distribuční soustavě

Připojit výrobnu elektřiny k distribuční soustavě na území hl. města Prahy a Roztok je možné pouze na základě souhlasu PREdistribuce, a. s.

Připojení a následný provoz výrobny se řídí platnou legislativou v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) a Nařízením komise (EU) 2016/631 (RfG).

Jak připojit výrobnu elektřiny k distribuční soustavě?

 • Vyplněnou Žádost o připojení výrobny k distribuční síti PREdistribuce, a. s.   (559 kB) zašlete na e-mail info@predistribuce.cz, nebo poštou na adresu:

  PREdistribuce, a. s.
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10
  • Žádost se podává za každé odběrné místo zvlášť.
  • Na hladině VN a VVN je nutné doložit revizní zprávu VN části v majetku žadatele.
  • Neobsahuje-li žádost všechny stanovené náležitosti, požádáme vás o doplnění.
 • Vaši žádost dále posoudíme s ohledem na:
  • místo a způsob požadovaného připojení,
  • velikost požadovaného rezervovaného příkonu či výkonu výrobny,
  • spolehlivost dodávky elektřiny,
  • charakter zpětného působení zařízení na distribuční soustavu.
 • Následně vyhotovíme návrh Smlouvy o připojení (dále SoP), který vám zašleme k podpisu. Podmínky se liší dle typu, velikosti instalovaného výkonu a napěťové hladiny, do které má být výrobna připojena.

Po realizaci výrobny zhotovitelskou firmou je pro zahájení procesu Prvního paralelního připojení (PPP) potřeba předložit dokumenty v závislosti na druhu výrobny:

Mikrozdroj (do 10 kW) - standardní způsob připojení (s možností přetoků)
Mikrozdroj (do 10 kW) - zjednodušený způsob připojení (bez možnosti přetoků, s rezervovaným výkonem 0 kW)

Podmínky připojení:

 • zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj pouze na hladině nízkého napětí,
 • naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance,
 • technické řešení připojení mikrozdroje zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.

Před podáním žádosti je nutné si zajistit změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy osobou s odbornou způsobilostí.

 • Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze standardním způsobem připojení.

Současně s podáním žádosti je třeba dodat tyto dokumenty:

Po vystavení návrhu SoP:

Výrobna na hladině VN
 • Revizní zpráva VN části v majetku žadatele (současně s podáním žádosti).
 • Jednopólové schéma zapojení výrobny (po vystavení návrhu SoP).
Výrobna s licencí (nad 10 kW)

Upozorňujeme, že tento postup má pouze informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a platné znění PPDS.

V souladu s Nařízením komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „RfG“), hlava IV, kapitola 1, článek 41, bod 4, zveřejňujeme Rozdělení odpovědností mezi vlastníka výrobny elektřiny a provozovatele soustavy při zkouškách, simulacích a sledování souladu (24 kB).