Připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

Na základě vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, je možno za dodržení níže uvedených podmínek připojit k distribuční soustavě mikrozdroj, tj. zdroj do 10 kW.

Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě:

 • zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj pouze na hladině nízkého napětí,
 • naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance,
 • technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,
 • podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k vyhl. č. 16/2016 Sb. a
 • uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení, přičemž rezervovaný výkon je roven nule.

Jak připojit mikrozdroj k distribuční soustavě?

 • Zajistěte si změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy osobou s odbornou způsobilostí.
  • Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1 vyhl. č 16/2016 Sb.
 • Vyplňte Žádost o připojení výrobny k distribuční síti PREdistribuce, a. s.  (424 kB) (k typu výrobny uveďte „mikrozdroj“) a zašlete na e-mail info@predistribuce.cz nebo poštou na adresu:
   
  PREdistribuce, a. s.
  Na Hroudě 1492/4
  100 05 Praha 10
  • Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.
 • Vaši žádost posoudíme a v případě, že jsou údaje úplné a v souladu s uvedenými podmínkami připojení, zašleme Vám nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti návrh smlouvy o připojení.
  • Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s uvedenými podmínkami připojení, vyzveme Vás nejpozději do 15 dnů od podání žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanovíme k tomu přiměřenou lhůtu. V případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě nebudeme žádost znovu posuzovat.