Podpora výroby elektřiny z KVET a OZE

Problematika KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla) a OZE (obnovitelných zdrojů energie) je podrobně řešena na webových stránkách ERÚ (Energetického regulačního úřadu) a OTE, a. s. (Operátora trhu s elektřinou).

Výrobci elektřiny z KVET a OZE mají v souladu se zákonem možnost čerpat podporu za elektřinu vyrobenou z KVET a OZE, a to podle charakteru a velikosti zdroje. Podpora se poskytuje na množství vyrobené elektřiny bez vlastní technologické spotřeby. Tuto podporu hradí buď OTE, a.s. formou zeleného bonusu nebo v případě podpory povinného výkupu pak povinně vykupující obchodník.

Měli byste vědět

 • Podpora výroby elektřiny z OZE je legislativně upravena zákonem č. 165/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a aktuálním cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
 • Pro zprovoznění výrobny je třeba postupovat dle pokynů ERÚ. V momentě, kdy výrobce bude chtít zažádat o první paralelní připojení výrobny do sítě PREdistribuce, a.s., musí mít k dispozici následující podklady:
  • potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení a podle předpisů, norem a zásad uvedených v části 3, stejně jako podle PPDS a přílohy č. 4 PPDS (pravidla provozování distribuční soustavy)
  • PDS (provozovatelem distribuční soustavy) odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS
  • zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti PDS
  • protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
  • místní provozní předpisy
  • žádost o uzavření smlouvy o připojení (pokud již není uzavřena) nebo kopie již uzavřené smlouvy o připojení
  • výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm výrobce zapsán)
  • doklad o vlastnictví (respektive užívacím právu) k výrobně
  • protokol o ověření stanoveného měřidla v případě, že bude výrobcem zvolen režim podpory ve formě zeleného bonusu
  Lhůta 30 dnů pro první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě začne běžet, až výrobce doručí PDS úplnou žádost včetně všech podkladů.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na oddělení Přístup k síti nebo nás oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře.