Práce na neměřené části odběrného zařízení

Pro elektroinstalační práce na neměřené části odběrného elektrického zařízení nízkého napětí (tj. mezi přípojkovou skříní a měřicím zařízením – elektroměrem) je nutné mít dle energetického zákona předchozí písemný souhlas provozovatele distribuční soustavy (§28, odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb.).
Společnost PREdistribuce, a. s. pro tento účel uzavírá s revizními techniky jednorázovou smlouvu, nebo vyžaduje oznámení o provedení prací.

Jednorázová smlouva

Pro jednorázové provedení prací na jednom konkrétním odběrném místě musí revizní technik osobně uzavřít tzv. jednorázovou smlouvu. Touto smlouvou dává PREdistribuce, a. s. souhlas k provedení prací. Smlouva stanovuje zejména rozsah prací, dobu oprávnění provést dané práce a odpovědnost revizního technika za kvalitu provedené práce.

Jak získat jednorázovou smlouvu?

 • Vyplňte žádost  a spolu s uvedenými originály dokladů o splnění kvalifikačních podmínek ji osobně doneste na oddělení Metodika a podpora SP.
  • Kvalifikační podmínky:
   1. Fyzická nebo právnická osoba.
   2. Revizní technik s platným osvědčením dle § 8 a § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb.
  • Potřebné doklady:
   1. Výpis z obchodního rejstříku na Montáž, opravy, revize a zkoušky (ne starší než 3 měsíce, právnická osoba).
   2. Živnostenský list nebo ověřený výpis z Živnostenského rejstříku na Montáž, opravy, revize a zkoušky (vyhrazených) elektrických zařízení.
   3. Platné oprávnění vydané Technickou Inspekcí ČR (Institutem Technické Inspekce) k příslušným činnostem uvedených v živnostenském listě (montáž, opravy, zkoušky, revize) a v rozsahu minimálně do 1000 V, dle vyhl. č. 73/2010 Sb. (oprávnění vydaná do 31. 5. 2010 dle vyhl. č. 20/1979 Sb.).
   4. Razítko RT.
Oznámení o provedení prací

Pro výměnu vadného hlavního jističe před elektroměrem při zachování sjednané hodnoty jističe, nebo rozplombování neměřených částí za účelem revize HDV (hlavního domovního vedení), není potřeba uzavírat výše zmíněnou jednorázovou smlouvu.
Tyto práce může provádět každý revizní technik s platnými doklady (uvedenými v části Jednorázová smlouva), které předloží při osobní registraci na oddělení Metodika a podpora SP.

Jak postupovat?

 • Před samotným rozplombováním neměřených částí zavolejte na Poruchovou linku distribuce (tel.: 1236), ověřte sjednanou hodnotu hlavního jističe, oznamte zahájení prací a po ukončení práce i její skončení.
 • Poté vyplňte formulář a nejpozději následující pracovní den po provedení prací ho odešlete na zaplombovaniRT@predistribuce.cz, nebo doručte na recepci na adresu:

  PREdistribuce, a. s.
  Na Hroudě 2149/19
  100 05 Praha 10.
   

V případě více revizí HDV je nutné na každý vchod vyplnit samostatný formulář a každou práci zvlášť nahlásit na Poruchovou linku distribuce.

Upozorňujeme, že veškeré práce na neměřených částech musí odpovídat Technickým podmínkám připojení (612 kB). Dále je nutné při manipulacích v sítích NN postupovat dle podnikové normy PN PX 102.