Společenská odpovědnost

PREdistribuce, a.s., je moderní společnost, která aktivně naplňuje principy společensky odpovědného chování firem.

Velký důraz klademe zejména na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a také na praktickou podporu vzdělávání studentů technických oborů.

Ochrana životního prostředí

Náš přístup v této oblasti vychází z politiky ochrany životního prostředí, bezpečnosti a úspor energie celé Skupiny PRE.

Uvědomujeme si svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí a úsporám energií a hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje. V rámci toho přijímáme dlouhodobě celou řadu opatření, cílených zejména na snahy provozovat zařízení šetrnější k životnímu prostředí a s vyšší mírou bezpečnosti vůči obsluze. Motivujeme naše zaměstnance k úsporám energií a snižování spotřeby pohonných hmot a optimalizujeme vlastní spotřebu elektrické energie v našich objektech.

V oblasti péče o životní prostředí jsme opakovaně získali certifikát ISO 14001. Audity certifikační společnosti potvrzují, že ve společnosti funguje systém environmentálního managementu a naše společnost tak usiluje o co nejmenší zatěžování životního prostředí.

Zároveň jsme úspěšně prošli auditem systému hospodaření s energií, za který jsme získali certifikát ISO 50001. Tento systém se jako nadstavba environmentálního managementu zaměřuje zejména na snižování energetické náročnosti provozních objektů vlastněných společností.

Aktivní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců

Společnost má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aktivně řeší problematiku ochrany a prevence zdraví svých zaměstnanců v podobě nadstandardní zdravotní péče a podpůrných programů. Funkčnost těchto systémů je pravidelně ověřována Státním úřadem inspekce práce a Státním zdravotním ústavem a je opakovaně dokladována osvědčením „Bezpečný podnik“ a „Podnik podporující zdraví“.

Spolupráce se školami

Uvědomujeme si, že úspěšní a talentovaní studenti jsou našimi budoucími odbornými partnery či kolegy. Proto se snažíme podporovat rozvoj jejich praktických dovedností. Spolupracujeme se studenty a pedagogy Českého vysokého učení technického v Praze a dále Střední a Vyšší odborné školy elektrotechnické F. Křižíka v Praze.