Společenská odpovědnost

PREdistribuce, a.s., je moderní společnost, která aktivně naplňuje principy společensky odpovědného chování firem.

Velký důraz klademe zejména na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a také na praktickou podporu vzdělávání studentů technických oborů.

Ochrana životního prostředí

Náš přístup v této oblasti vychází z politiky péče o životní prostředí celé Skupiny PRE.

Společnosti Skupiny PRE zajišťují elektrickou energii pro odběratele především na území hlavního města Prahy, ale i mimo ně. Zásobujeme energií více než 2 tisíce velkoodběratelů a přes 700 tisíc malých a středních odběratelů. Provozujeme 206 km sítí velmi vysokého napětí, více než 3 700 km vedení vysokého napětí a téměř 7 700 km sítě nízkého napětí. Převážnou část sítě tvoří kabelová vedení. Transformaci nakupované elekrické energie zajišťujeme ve 22 rozvodnách 110/22 kV.

Pražská energetika patří mezi moderní společnosti, které si uvědomují svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí a úsporám energií a hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje.

V rámci politiky ochrany životního prostředí a snižování energetické náročnosti přijímáme průběžně celou řadu opatření. Např. jsme díky výměně starších olejových transformátorů za transformátory hermeticky uzavřené nebo bez olejové náplně, tzv. suché, eliminovali riziko kontaminace povrchových a podzemních vod transformátorovým olejem a snížili jsme jejich hlučnost. Dále motivujeme naše zaměstnance k úsporám energií a snižování spotřeby pohonných hmot a optimalizujeme vlastní spotřebu elektrické energie v našich objektech. Svůj zájem o životní prostředí dokazujeme také tím, že od roku 2010 vlastníme a provozujeme alternativní zdroje energie, které neprodukují žádné emise do životního prostředí.

Na našich pracovištích máme funkční systém třídění a sběru nebezpečných i ostatních odpadů.

Politika péče o životní prostředí a úspor energie je v rámci naší společnosti definována následujícími závazky:

  • dodržovat zákonné předpisy ve všech oblastech životního prostředí a úspor energií;
  • věnovat maximální pozornost novým předpisům a aplikovat je ve společnosti,
  • dodržovat třídění komunálního odpadu včetně nebezpečných složek, třídění všech dalších druhů odpadů a obalů a dále třídění vybraných druhů odpadů, které lze bezplatně předávat ke zpětnému odběru,
  • důsledně dodržovat systém nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpady; odpady předávat ke zneškodnění oprávněným firmám,
  • provádět systematická školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s ohledem na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí,
  • vychovávat řidiče referenty k úspornému využívání motorových vozidel,
  • systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí nutnosti ochrany životního prostředí a úspor energie,
  • snažit se o neustálé zlepšování ochrany životního prostředí a úspor energií.

V oblasti péče o životní prostředí jsme opakovaně získali certifikáty ISO 14001 - EMS. Zatím poslední recertifikační audit proběhl v roce 2015 na všech pracovištích společnosti. Audit potvrdil, že ve společnosti funguje systém environmentálního managementu a PREdistribuce, a.s., tak usiluje o co nejmenší zatěžování životního prostředí.

Systém hospodaření s energií

Ve dnech 15. a 16. 3. 2016 proběhl certifikační audit systému managementu hospodaření s energií ISO 50001.

Společnosti Pražská energetika, a. s., a PREměření, a. s., a PREdistribuce, a. s., obdržely certifikáty dle této ISO normy: PRE a PREměření pro oblast obchodování s elektřinou, oblast energetických služeb a služeb hospodářské povahy, PREdi pro oblast distribuce elektrické energie a montáže, opravy a revize elektrických zařízení.

Audit se týkal zejména zavedení systému snižování energetické náročnosti objektů, stanovení cílů a cílových hodnot a akčních plánů.

Aktivní přístup k ochraně zdraví zaměstnanců

V oblasti dodržování pracovně-právních vztahů a ochrany zdraví zaměstnanců jsme se opakovaně stali držiteli certifikátu Bezpečný podnik.

Spolupráce se školami

Uvědomujeme si, že úspěšní a talentovaní studenti jsou našimi budoucími odbornými partnery či kolegy. Proto se snažíme podporovat rozvoj jejich praktických dovedností. Spolupracujeme se studenty a pedagogy Českého vysokého učení technického v Praze a dále Střední a Vyšší odborné školy elektrotechnické F. Křižíka v Praze.